Säännöt

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

Nimi: HoNsU Juniorit ry
Y-tunnus: 1607157-5
Kotipaikka: Jyväskylä
Yhdistys rekisteröity: 18.4.2000

Postiosoite: Sepänkatu 14 B 14, 40720 Jyväskylä

Nimihistoria: HoNsU Juniorit ry 18.4.2000 -

Säännöt päivitetty 13.1.2021

 

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on HoNsU Juniorit ry ja sen kotipaikka on Jyväskylä. Toiminta-alueena on Jyväskylän kaupungin lisäksi kaupungin naapurikunnat.

 

2. TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja lisätä koripallon harrastusta, kohottaa jäsentensä fyysistä kuntoa ja terveyttä sekä herättää heissä oikeaa koripallohenkeä ja pysyvää harrastusta liikuntaa kohtaan. Lisäksi yhdistyksen tarkoitus on tukea junioreiden kasvatustoimintaa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
- järjestää harjoitus- ja valmennustilaisuuksia
- antaa tietopuolista opetusta
- toimeenpanee kilpailuja, kursseja ja juhlia
- vaikuttaa junioriurheilun ja terveyskasvatuksen kehittämiseen ehdotuksin ja kannanotoin

Yhdistys järjestää junioreiden ja aikuisten kilpa- ja harrastuskoripalloa.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys harjoittaa alaansa liittyvää jullkaisutoimintaa, järjestää rahankeräyksiä ja arpajaisia hankittuaan asianmukaiset luvat. Yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamenttejä, yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.

 

3. JÄSENET

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Varsinaiset jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Kannattajajäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö tai/ja oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Yhteisöjäseneksi voi liittyä oikeuskelpoinen yhteistö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Kannatus- ja yhteisöjäsenillä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.

 

4. JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Eroaminen tulee voimaan heti kun ilmoitus on tehty. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, johon hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahoingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Erottamispäätös tulee voimaan heti ja sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon seitsemän (7) vuorokautta sen jälkeen, kun päätös on lähetetty kirjatussa kirjeessä.

 

5. LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSU

Varsinaisilta jäseniltä, kannatusjäseniltä ja yhteisöjäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous. Maksut voivat olla eri suuruisia eri jäsenryhmille kuin myös kannatusjäseninä oleville yksityisille ja yhteisöille. Varsinaisen jäsenen on maksettava yhdistyksen vuosikokouksen vuosittain vahvistama jäsenmaksu kesäkuun 30. päivään mennessä.

 

6. HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 3-4 varsinaista jäsentä sekä 3-4 henkilökohtaista varajäsentä. Puheenjohtajan toimikausi on kaksi (2) vuotta. Myös hallituksen muiden jäsenten ja heidän henkilökohtaisten varajäsentensä toimikausi on kaksi (2) vuotta. Hallituksen muista varsinaisista jäsenistä ja heidän henkilökohtaisista varajäsenistä on vuosittain erovuorossa puolet tai lähinnä puolet. Ensimmäisellä kerralla valituista puolet tai lähinnä puolet eroaa yhden vuoden jälkeen. Erovuoroisuus arvotaan ensin ja sen jälkeen eroaminen tapahtuu vuoron mukaan. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun puolet sen jäsenistä ja lisäksi puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

7. YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja tai hallituksen määräämä henkilö, kukin yksin.

 

8. TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS

Yhdsityksen tilikausi on vuosi. Tilikausi alkaa 1. päivä heinäkuuta ja päättyy seuraavan kalenterivuoden kesäkuun 30. päivä. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kuukausi ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

 

9. YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä syys-joulukuussa. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Yhdistyksen kokouksissa jokaisella jäsenmaksuvelvollisuutensa sääntöjen 5 kohdassa mainittuun määräaikaan mennessä suorittaneella 18 vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä on yksi ääni. Kannatus- ja yhteisöjäsenillä ei ole äänioikeutta. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

10. YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille lähetetyllä sähköpostilla tai ilmoittamalla kokouksesta yhdistyksen kotisivuilla.

 

11. VUOSIKOKOUS

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyvväksytään kokouksen esityslista
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
8. valitaan
- hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi
- hallituksen muut varsinaiset jäsenet sekä heidän henkilökohtaiset varajäsenet erovuoroisten tilalle
9. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
11. päätös
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

 

12. SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullekssa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

 

13. MUUTEN NOUDATETAAN VOIMASSAOLEVAA YHDISTYSLAKIA.

 

14. TÄLLÄ SÄÄNTÖMUUTOKSELLA EI LOUKATA JO SAAVUTETTUJA JÄSENOIKEUKSIA.